Kategorie

Nowości

Mieszkanie inwestycyjne Warszawa 7%
netto: 469 006,00 zł
(brutto: 513 632,00 zł)
Apartament wakacyjny Wisła 8%

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego REinwestuj.pl

 § 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z Serwisu internetowego Reinwestuj, prowadzonego przez Gaudi Polska z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Kubackiego 30. REGON: 330322840, NIP 6741001970, zwaną dalej „Gaudi Polska”

2. Użytkownik w czasie korzystania z serwisu internetowego REinwestuj.pl wyraża zgodę na świadczenie usług zgodnie z niniejszym Regulaminem, co jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

3. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego REinwestuj.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 § 2

Definicje

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

1. Administrator – Gaudi Polska, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

2. Broker – Gaudi Polska, która świadczy usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na rzecz  Użytkownika

3. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą prowadzony jest serwis internetowy REinwestuj.pl, działający w domenie www.reinwestuj.pl

4. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

5. Użytkownik/Klient - oznacza podmiot korzystający z Serwisu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Adres elektroniczny (adres e-mail) - ciąg znaków identyfikujących Użytkownika, ustalonych przez niego w celu uzyskania autoryzowanego dostępu do usług w Serwisie.

7. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

8. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem.

9. Konto użytkownika – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika. Zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika umożliwiające Użytkownikowi pełny dostęp do Serwisu.

10. Login – oznaczenie identyfikacyjne Użytkownika zgłaszającego chęć korzystania z określonych usług w Serwisie.

11. Hasło - ciąg znaków identyfikujących Użytkownika, ustalonych przez niego samodzielnie w celu uzyskania autoryzowanego dostępu do konta Użytkownika w Serwisie.

12. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (np. składająca oświadczenie woli za pośrednictwem Serwisu lub zawierająca umowę ubezpieczenia).

13. Zamawiający - osoba, która za pośrednictwem Serwisu umawia się na obejrzenie nieruchomości.

14. Kupujący – osoba, która kupuje nieruchomość prezentowaną w Serwisie.

15. Sprzedający – osoba, która sprzedaje nieruchomość prezentowaną w Serwisie.


§ 3

Zasady świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.

1. Z Serwisu mogą korzystać Użytkownicy będący osobami pełnoletnimi, tj. którzy ukończyli 18 lat, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Szczegółowy opis procesu korzystania z Serwisu znajduje się na stronie Serwisu w zakładce “Jak działa platforma REinwestuj.pl”.

3. Użytkownik po wybraniu interesującej go nieruchomości może zadać szczegółowe pytania. W tym celu Użytkownik włącza ikonę „Zapytaj o nieruchomość” i w formularzu wpisuje pytania do Brokera.

4. Użytkownik po wybraniu interesującej go nieruchomości może umówić się na jej obejrzenie. W tym celu włącza odpowiednią ikonę, a nieruchomość zostaje dodana do “listy do obejrzenia”. Można uzupełnić “listę do obejrzenia” (“zobacz jeszcze inne”) lub bezpośrednio przejść do umówienia spotkania (“lista do obejrzenia”). Użytkownik wpisuje dogodny termin oraz dane osobowe, akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności i włącza ikonę “przejdź do potwierdzenia”. Broker skontaktuje się w celu ustalenia szczegółów spotkania.

5. Korzystanie z Serwisu, przeglądanie ofert, umawianie na wizytę, wizyta na nieruchomości, doradztwo oraz zakup nieruchomości są całkowicie bezpłatne. Broker nie pobiera prowizji od Użytkownika za zakupu nieruchomości.

6. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu może zgłosić swoją nieruchomość do sprzedaży w serwisie REinwestuj.pl. W tym celu należy wysłać maila z opisem nierchomości na adres sprzedaz@reinwestuj.pl lub zadzwonić pod nr tel. 507022291.

7. Zakładanie konta.

a) Użytkownicy mają możliwość rejestracji i utworzenia w ten sposób Konta użytkownika. Świadczenie usług w ramach Konta użytkownika na REinwestuj.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Gaudi Polska, w każdym czasie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Gaudi Polska jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

b) W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w REinwestuj.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła.

c) W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w REinwestuj.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z REinwestuj.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

d) REinwestuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane udostępnieniem przez Użytkownika Hasła i nazwy Użytkownika osobom niepowołanym.

8. Ryzyko inwestycyjne. Inwestowanie w nieruchomości niesie za sobą ryzyko utraty kapitału pomimo, że pozostaje jedną z najbezpieczniejszych form inwestowania.

a) Inwestycje w nieruchomości podlegają prawom rynku i mogą nie przynieść żadnych zysków, przynieść je w wysokości mniejszej niż zakładana lub określana przez Brokera lub też zakup nieruchomości może narazić Kupującego na uszczerbek majątkowych,

b) Broker nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakup poszczególnych Nieruchomości, za ich stan, zarządzanie i perspektywy rozwoju, jak i nie jest zobowiązany do rekompensaty Użytkownikowi żadnych szkód związanych z inwestycją.

9. Broker oświadcza, że posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanych czynności pośrednictwa, nr Polisy 908542849010.


§ 4

Odstąpienie od Umowy

1. W związku z akceptacją Regulaminu - zawarciem umowy na odległość, Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy, z zastrzeżeniem pkt. 2 – 5 poniżej, bez podania przyczyn i bez dodatkowych kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), jeżeli jest to termin późniejszy.

2. W wypadku odstąpienia od Umowy - Regulaminu przez Użytkownika będącego Konsumentem, umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umów całkowicie wykonanych na żądanie Konsumenta, przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być wysyłane przez Konsumenta do Brokera na adres siedziby firmy t.j. ul. Kubackiego 30, 62-002 Suchy Las.


§ 5

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Gaudi Polska.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, dane osobowe z Umowy pośrednictwa w następującym zakresie:

- nazwisko i imiona,

- adres zamieszkania lub pobytu,

- numer telefonu, o ile został podany

- adres poczty elektronicznej.

2. Gaudi Polska przetwarza dane osobowe z zachowaniem wymaganych przez prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

3. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają możliwość ich zmiany oraz wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych, a także wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub w celu udostępnienia danych innemu administratorowi, za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych w Serwisie lub w formie pisemnej poprzez wysłanie informacji na adres siedziby Gaudi Polska.


§ 6

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu można składać telefonicznie pod nr tel.  221233000 lub 507022291 albo pisemnie na adres reklamacje@reinwestuj.pl

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko Użytkownika, adres zamieszkania, przedmiot reklamacji (lub opis sytuacji), e-mail, adres do korespondencji.

3. REinwestuj.pl, zawiadomi składającego reklamację o rezultacie rozpatrzenia reklamacji za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika lub pocztą tradycyjną. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Gaudi Polska.

§ 7

Język stosowany w relacjach z konsumentem

Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Użytkownikiem, Sprzedającym, Kupującym jest język polski.

 § 8

Prawo właściwe

1. W sprawach dotyczących: świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania Umów na odległość oraz wykonania Umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności:

- Kodeksu cywilnego,

- Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

- Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta,

- Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

2. W sprawach dotyczących sprzedaży nieruchomości i pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami.

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów o roszczenia wynikające z niniejszego regulaminu jest sąd właściwości miejscowej właściwy dla siedziby firmy Gaudi Polska.


§ 9

Zmiany regulaminu

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.07.2016 r.

2. Gaudi Polska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach opisanych w niniejszym ustępie. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Gaudi Polska, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie www.REinwestuj.pl zmienionego Regulaminu. Zapytania ofertowe złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.